ITA โรงพยาบาลปางศิลาทอง 2563


ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 - EB 4

EB 1 2563 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 มีการวิเคราะห์ผลตามแผนประจำปี2562EB 1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 มีการวิเคราะห์ผลตามแผนประจำปี2562

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการ/อนุญาตให้นำรายงานดังกล่าวเผยแพร่บน web site1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการ/อนุญาตให้นำรายงานดังกล่าวเผยแพร่บน web site

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2) รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2562 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงานซึ่งมี 4 องค์ประกอบ
 2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 2.2 การวิเคราะห์ปัญหา-อุปสรรค/ข้อจำกัด
 2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัด
 2.4 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างปี2563
>2) รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2562 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงานซึ่งมี 4 องค์ประกอบ
 2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 2.2 การวิเคราะห์ปัญหา-อุปสรรค/ข้อจำกัด
 2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัด
 2.4 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างปี2563


3| | |ดาวน์โหลด| | |4
3)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หน่วยงาน และprint screen จาก web site ของหน่วยงาน
3)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หน่วยงาน และprint screen จาก web site ของหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
4)หรือวาง link แสดงหลักฐานจากweb site ในระบบ MITAS
4)หรือวาง link แสดงหลักฐานจากweb site ในระบบ MITAS

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 2 2563 กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างEB 2 2563 กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1) บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ + บันทึกขออนุญาตนำเผยแพร่บน web site
1) บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ + บันทึกขออนุญาตนำเผยแพร่บน web site

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2) คำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือมอบอำนาจ
2) คำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือมอบอำนาจ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
3) กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง( วิธีการ-ขั้นตอน-ระยะเวลาดำเนินการ-การกำหนดกลไกกรกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง-ผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ
3) กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง( วิธีการ-ขั้นตอน-ระยะเวลาดำเนินการ-การกำหนดกลไกกรกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง-ผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
 3.1 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปี ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
 3.1 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปี ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
  3.1.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บน web siteของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 3.1 1หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บน web siteของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
  3.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
  3.1.3 แผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี ที่ดัรับหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจำปี2563
 3.1.3 แผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี ที่ดัรับหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจำปี2563

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
  3.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
 3.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
  3.1.5 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
  3.1.5 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
  3.1.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หน่วยงาน และprint screen จาก web site ของหน่วยงาน
  3.1.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หน่วยงาน และprint screen จาก web site ของหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
  3.1.7 หรือวาง link แสดงหลักฐานจากผ่าน web site หน่วยงาน ในระบบ MITAS
  3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
  3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
  3.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือ พิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บน web site หน่วยงาน
  3.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือ พิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บน web site หน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
  3.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี
  3.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
  3.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หน่วยงาน และprint screen จาก web site ของหน่วยงาน
  3.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หน่วยงาน และprint screen จาก web site ของหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
  3.2.4 หรือวางlink แสดงหลักฐานจาก ผ่าน web site หน่วยงาน ในระบบMITAS
  3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
  3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
  3.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกียวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน เป็นคำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน
  3.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกียวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน เป็นคำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
  3.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บน web site หน่วยงาน
  3.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บน web site หน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
  3.3.3 หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และผู้เสนองาน
  3.3.3 หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และผู้เสนองาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
  3.3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หน่วยงาน และprint screen จาก web site ของหน่วยงาน
  3.3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หน่วยงาน และprint screen จาก web site ของหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
  3.3.5 หรือวางlink แสดงหลักฐานจาก ผ่าน web site หน่วยงาน ในระบบMITAS
  3.3.5 หรือวางlink แสดงหลักฐานจาก ผ่าน web site หน่วยงาน ในระบบMITAS

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
  3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ 2563ที่มีการนำผลการบังคับใช้ตามแนวทาง
  3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ 2563ที่มีการนำผลการบังคับใช้ตามแนวทาง

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 3 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563>EB 3 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1). หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ  1.1 วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ
1). หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ  1.1 วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
 1.2 วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
 1.2 วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
 1.3 หรือวางlink แสดงหลักฐานจาก ผ่าน web site หน่วยงาน ในระบบMITAS
 1.3 หรือวางlink แสดงหลักฐานจาก ผ่าน web site หน่วยงาน ในระบบMITAS

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 4 2563 เผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบEB 4เผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1).บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการ/อนุญาตให้นำรายงานดังกล่าวเผยแพร่บน web site
1).บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการ/อนุญาตให้นำรายงานดังกล่าวเผยแพร่บน web site

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2). แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)
2). แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
3). แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หน่วยงาน และprint screen จาก web site ของหน่วยงาน
3). แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หน่วยงาน และprint screen จาก web site ของหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
4). หรือวาง link แสดงหลักฐานจากweb site ในระบบ MITAS
4). หรือวาง link แสดงหลักฐานจากweb site ในระบบ MITAS

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 5 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไรEB 5 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1).บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
1).บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2).โครงการ
2).โครงการ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
3).รายงานการประชุม /โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็นตามภารกิจหลักที่เลือก
3).รายงานการประชุม /โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็นตามภารกิจหลักที่เลือก

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
4).ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
4).ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
5).หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บน web site หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
5).หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บน web site หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
6). แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และprint screen จาก web site ของหน่วยงานหรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
6). แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และprint screen จาก web site ของหน่วยงานหรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1).บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
1).บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2).โครงการ
2).โครงการ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
3).รายงานการประชุม /โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็นตามภารกิจหลักที่เลือก
3).รายงานการประชุม /โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็นตามภารกิจหลักที่เลือก

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
4).ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
4).ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
5).หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บน web site หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
5).หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บน web site หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
6).หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บน web site หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
6).หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บน web site หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
7). แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และprint screen จาก web site ของหน่วยงานหรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
7). แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และprint screen จาก web site ของหน่วยงานหรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1).บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
1).บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2).โครงการ
2).โครงการ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
3).รายงานการประชุม /โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็นตามภารกิจหลักที่เลือก
3).รายงานการประชุม /โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็นตามภารกิจหลักที่เลือก

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
4).ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
4).ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
5).หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บน web site หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
5).หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บน web site หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
6). แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และprint screen จาก web site ของหน่วยงานหรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
6). แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และprint screen จาก web site ของหน่วยงานหรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1).บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนweb site ของหน่วยงาน
1).บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนweb site ของหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2).คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านweb site ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2).คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านweb site ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
3).กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านweb site ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ(1)ถึงข้อ(3)
3).กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านweb site ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ(1)ถึงข้อ(3)

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
4).รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านweb site ของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4).รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านweb site ของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
5).แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านweb site ของหน่วยงาน และprint screen จาก web site ของหน่วยงาน
5).แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านweb site ของหน่วยงาน และprint screen จาก web site ของหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
6).หรือวาง link แสดงหลักฐานจากweb site ของหน่วยงานหรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS
6).หรือวาง link แสดงหลักฐานจากweb site ของหน่วยงานหรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันEB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1).link แสดงหลักฐานจากweb site ของหน่วยงานในระบบ MITAS ที่แสดงการเปิดเผยของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน ตามข้อ1)ถึงข้อ9)
1).link แสดงหลักฐานจากweb site ของหน่วยงานในระบบ MITAS ที่แสดงการเปิดเผยของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน ตามข้อ1)ถึงข้อ9)

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
1) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.2 นโยบายของผู้บริหาร

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1.4 หน้าที่และอํานาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.4 หน้าที่และอํานาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1.5 วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.5 วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1.9 ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
1.9ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
3) แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
3) แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน
4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
5) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
6) รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6) รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
7) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีที่ผ่านมา
7) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีที่ผ่านมา

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
7.3 ผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามรอบระยะเวลาที่กําหนดในกรอบแนวทาง
7.3 ผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามรอบระยะเวลาที่กําหนดในกรอบแนวทาง

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
7.4 ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
7.4 ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
8) มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
8) มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2).หลักฐานข้อ 1) ถึงข้อ 9) จะต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านweb site ของหน่วยงาน ยกเว้นภาพตามข้อ1.10
2).หลักฐานข้อ 1) ถึงข้อ 9) จะต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านweb site ของหน่วยงาน ยกเว้นภาพตามข้อ1.10

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 10 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันEB 10 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1).บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน
1).บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2).แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน
2).แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
3).บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ แผนปฏิบัติการฯ 2563 ผ่านเว็บไซต์ รพ
3).บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ แผนปฏิบัติการฯ 2563 ผ่านเว็บไซต์ รพ.

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
4).แผนปฏิบัติการประจำปีงบ2563
4).แผนปฏิบัติการประจำปีงบ2563

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 11 เผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2562EB 11 เผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2562

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1).บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงาน
1).บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2).รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงาน
2).รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2).แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB11
2).แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB11

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 12 เผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2563EB 12 เผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2563

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1).บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ของหน่วยงาน1).บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ของหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2).ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน2).ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2).1 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน ไตรมาส 32).1 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน ไตรมาส 3

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2). 2ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน ผลการกำกับติดตามโครงการQ42). 2ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน ผลการกำกับติดตามโครงการQ4

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2). 3ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน ไตรมาส 42). 3ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน ไตรมาส 4

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
3).หรือวาง link แสดงหลักฐานจากweb site ของหน่วยงานหรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS (Link หลักฐานข้อ EB9)3).หรือวาง link แสดงหลักฐานจากweb site ของหน่วยงานหรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS (Link หลักฐานข้อ EB9)

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 13 กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำEB 13 กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1).บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนweb site ของหน่วยงาน
1).บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนweb site ของหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2).คำสั่ง หรือประกาศ มาตรการ การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธืการปฏิบัติงานต่ำ
2).คำสั่ง หรือประกาศ มาตรการ การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธืการปฏิบัติงานต่ำ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
3).กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธืการปฏิบัติงานต่ำตามข้อ 2) องค์ประกอบตามข้อ 2.1-2.4
3).กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธืการปฏิบัติงานต่ำตามข้อ 2) องค์ประกอบตามข้อ 2.1-2.4

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
4.หลักฐานกรประชุมชี้แจงทำความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร
4.หลักฐานกรประชุมชี้แจงทำความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
5.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site และ Print Screen
6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site และ Print Screen

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 14 จัดทำรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณEB 14 จัดทำรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1).บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนweb site ของหน่วยงาน
1).บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนweb site ของหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2).ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
2).ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
4. หลักฐานกรประชุมชี้แจงทำความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร
4. หลักฐานกรประชุมชี้แจงทำความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
5.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
5.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site และ Print Screen
6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site และ Print Screen

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 15 เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน EB 15 เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และขออนุญาตนำเผยแพร่บนweb site ของหน่วยงาน1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และขออนุญาตนำเผยแพร่บนweb site ของหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด2).ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
3).ภาพถ่ายประกอบ 3).ภาพถ่ายประกอบ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านweb site และprint screen4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านweb site และprint screen

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 16กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน EB 16 กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1).คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ1).คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2).หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม2).หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
3).คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ3).คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
4).แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน 4).แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
5).หนังสือรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน 5).หนังสือรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
6) ถ้ามีระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ หรือ Link แสดงระบบการตอบสนอง 6) ถ้ามีระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ หรือ Link แสดงระบบการตอบสนอง

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
7) บันทึกข้อความรับทราบการก ากับติดตาม และรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จ านวน 2 รอบ การประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 7) บันทึกข้อความรับทราบการก ากับติดตาม และรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จ านวน 2 รอบ การประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
7.1) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน(เอกสารเพิ่มเติม)7.1) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน(เอกสารเพิ่มเติม)

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
8) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน8) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
9) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS9) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 17 มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนEB 17 มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนญุาตนำเผยแพรบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพรในช่องทางอื่น1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนญุาตนำเผยแพรบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพรในช่องทางอื่น

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2) คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม2) คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
3) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน3) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
4) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรปุผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด4) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรปุผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
5) แบบฟอรม์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซตของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพรในช่องทางอื่น5)แบบฟอรม์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซตของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพรในช่องทางอื่น

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพรในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพรในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 18 เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านทุจริตEB 18เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านทุจริต

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1). บันทึกข้อความอนุมัติโครงการกิจกรรมแลอขออนุญาตนำเผยแพร่บนweb site ของหน่วยงาน1). บันทึกข้อความอนุมัติโครงการกิจกรรมแลอขออนุญาตนำเผยแพร่บนweb site ของหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2).โครงการกิจกรรม หน่วยงานคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา2).โครงการกิจกรรม หน่วยงานคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
3).ภาพประกอบกิจกรรม3).ภาพประกอบกิจกรรม

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
4). บันทึกข้อความรับทราบรายงานตามโครงการ หน่วยงานคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา4). บันทึกข้อความรับทราบรายงานตามโครงการ หน่วยงานคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
5).แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และ print screen5).แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และ print screen

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 19 มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไมEB 19 มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1.) หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริต ของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส 1.) หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริต ของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2.) การรวมกลุ่ม มีการกำหนด (1) สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน (2) วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ของหน่วยงาน และ (3) ระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน 2.) การรวมกลุ่ม มีการกำหนด (1) สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน (2) วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ของหน่วยงาน และ (3) ระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
3.)หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น3.) หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
4.) หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส4.) หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
5.) แบบฟอรม์การเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพรในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น5.) แบบฟอรม์การเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพรในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
6.) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS6.) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 20 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนEB 20 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1).หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน1).หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2).สรุปรายงานการประชุมฯ2).สรุปรายงานการประชุมฯ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
3).รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน3).รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
4).หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์4).หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
4).หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์4).หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 21จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนEB 21วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพรบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพรบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2) กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 202) กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
3.) หลักฐานหนังสอืแจ้งเวียน3.) หลักฐานหนังสอืแจ้งเวียน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
4.) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำ เนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน4.)บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำ เนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
5.) แบบฟอรม์การเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพรในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น5.) แบบฟอรม์การเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพรในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 22ประชุม หรืออบรม สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่EB 22ประชุม หรืออบรม สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1).หลักฐานการจัดประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน1).หลักฐานการจัดประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2).รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม2).รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
3).ภาพการจัดประชุม3).ภาพการจัดประชุมม

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
4).หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์4).หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
5).แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลบนweb และprint screen5).แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลบนweb และprint screen

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 23จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปี2563-EB23.1จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมของชมรมจริยธรรม ปี2563EB 23จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปี2563-EB23.1จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมของชมรมจริยธรรม ปี2563

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1).แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ1).แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2).แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชนรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม2).แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชนรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
3.)แบบฟอรม์การเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่านเว็บไซตของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3).แบบฟอรม์การเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่านเว็บไซตของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 24กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมของชมรมจริยธรรม ปี2563EB 24กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมของชมรมจริยธรรม ปี2563

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1.)แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชิบ ไตรมาส 21).แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชิบ ไตรมาส 2

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2.)แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไตรมาส 2 2.)แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไตรมาส 2

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
3.) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 43.) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 4

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
4.)แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไตรมาส 4 4.)แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไตรมาส 4

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 25กำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานEB 25กำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1). บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ
1). บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2). กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2). กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
3). หลักฐานการประชุมชี้แจง
3). หลักฐานการประชุมชี้แจง

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
4). หลักฐานหนงัสือแจ้งเวียน
4). หลักฐานหนงัสือแจ้งเวียน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
5). บันทึกข้อความรับทราบผลการการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
5). บันทึกข้อความรับทราบผลการการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
6). แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพรในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพรในช่องทางอื่น
6). แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพรในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพรในช่องทางอื่น

3| | |ดาวน์โหลด| | |4


EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
1).บันทึกข้อความเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน1).บันทึกข้อความเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
2).แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และprinscreen จากเว็บไซต์2).แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และprinscreen จากเว็บไซต์

3| | |ดาวน์โหลด| | |4

ITA โรงพยาบาลปางศิลาทอง 2562


ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 - EB 4

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี(ที่ผ่านมา)EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี(ที่ผ่านมา)

1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงานโดยมีข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบใน 5 องค์ประกอบ คือ
 2.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 2.3 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด
 2.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
 2.5 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนาไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3| | |ดาวน์โหลด| | |4
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างEB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

1) บันทึกข้อความ ลงนามคาสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2) ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคาสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
3) กรอบแนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดาเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
 ในการอธิบายข้อคาถาม วันที่ที่ได้ทาการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
  - หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  - หนังสือจัดสรรงบประมาณ
  - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ที่ได้รับหนังสือหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  - มีคาสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
  - ภาพถ่ายการเผยแพร่แผน ฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
  - มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web siteหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web siteหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  - ผู้ตรวจประเมิน ต้องสอบทานระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการประเมิน
 3.2 มีรายงานผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
 ตามรอบระยะเวลาที่หน่วยรับตรวจกำหนดในกรอบแนวทาง
  - หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  - รายงานผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีตามรอบระยะเวลาที่หน่วยรับตรวจกำหนดในกรอบแนวทาง
  - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  - ผู้ตรวจประเมิน ต้องสอบทานระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการประเมิน
 3.3 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
  - หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคาสั่ง /ระเบียบ/ ประกาศฯลฯ และการควบคุม กากับ สอบทาน (ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จานวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท)
  - หนังสือขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  - หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screenจาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  - ผู้ตรวจประเมินขอดูหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ฯปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีการ
   นำผลการบังคับใช้ตามแนวทางฯจำนวน 2 ชุด

3| | |ดาวน์โหลด| | |4
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีEB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) จานวน 2 โครงการ
 1. เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จานวน 1 โครงการ
 2. เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุดจานวน 1 โครงการ
3| | |ดาวน์โหลด| | |4
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้ำงอย่างเป็นระบบEB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้ำงอย่างเป็นระบบ

 1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 2) รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
 3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3| | |ดาวน์โหลด| | |4
ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก) EB 5 - EB 7

EB 5 หน่วยงำนของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงำนอย่างไร EB 5 หน่วยงำนของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงำนอย่างไร

1) บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ
2) โครงการ/กิจกรรม
3) รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก
4) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
5) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3| | |ดาวน์โหลด| | |4
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

1) บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ
2) โครงการ
3) รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
4) แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
5) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
6) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3| | |ดาวน์โหลด| | |4
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

1) บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ
2) โครงการ
3) รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่
4) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
5) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3| | |ดาวน์โหลด| | |4
ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล EB 8 - EB 9

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1) บันทึกข้อความลงนามคาสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2) ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคาสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
3) กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหา คือ (1) มีลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ (2) มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน และ (3) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องในลักษณะการรายงานผลการติดตามการดาเนินงาน และสรุปปัญหา อุปสรรคการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อผู้บริหาร
4) รายงานผลการติดตามการดาเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3| | |ดาวน์โหลด| | |4
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1) Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน ตามข้อ 1) ถึงข้อ 9) ตามข้างต้น
2) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากWeb site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3| | |ดาวน์โหลด| | |4
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ EB 10 - EB 12

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

1) บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ใช้หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9 มาเป็นหลักฐานประกอบในข้อนี้
3| | |ดาวน์โหลด| | |4
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

1) บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี (ที่ผ่านมา)
2) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี (ที่ผ่านมา)
3) Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ใช้หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9 มาเป็นหลักฐานประกอบในข้อนี้
3| | |ดาวน์โหลด| | |4
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1) บันทึกข้อความรับทราบการกากับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
2) ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
3) Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ใช้หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9 มาเป็นหลักฐานประกอบในข้อนี้ตัว
3| | |ดาวน์โหลด| | |4
ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่ EB 13 - EB 14

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

1) บันทึกข้อความลงนามคาสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2) คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
3) กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2) องค์ประกอบตามข้อ 2.1-2.4 คือ (1) หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน(2) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (3) วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำต่อผู้บังคับบัญชา และ (4) มีการกำหนดกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
4) หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทาความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
5) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากWeb site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3| | |ดาวน์โหลด| | |4
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

1) บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2) ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลำกรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชกำรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
3) ภาพถ่ายประกอบ
4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3| | |ดาวน์โหลด| | |4
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1) บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2) ประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
3) ภาพถ่ายประกอบ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3| | |ดาวน์โหลด| | |4
ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน EB 16

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของ หน่วยงาน EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของ หน่วยงาน

1) คำสั่งผู้รับผิดชอบ
2) กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ที่ต้องมีรายละเอียด ตามข้อ 2) หรือมากกว่าที่คู่มือ ฯ กำหนด
3) หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม
4) คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
5) แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน (ถ้ามี)
6) หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
7) ระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ (ถ้ามี)
8) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบการประเมินคือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
9) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3| | |ดาวน์โหลด| | |4
ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน EB 17

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2) คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกากับติดตาม
3) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
4) บันทึกข้อความรับทราบการกากับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3| | |ดาวน์โหลด| | |4
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต EB 18 - EB 19

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

1) บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2) โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ดังตัวอย่างที่กำหนดในข้อ 1) (ข้อย่อย 1.-9.)
3) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
4) บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดาเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
5) รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดาเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากm Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3| | |ดาวน์โหลด| | |4
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อกำรบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงกำรบริหารงำนของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อกำรบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงกำรบริหารงำนของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

1) หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดาเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใสโดยมีรายละเอียด
 1.1 สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน
 1.2 วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน
 1.3 ระเบียบ หรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน
2) หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
3) หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส
4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web siteของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3| | |ดาวน์โหลด| | |4
ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB 20 - EB 22

EB 20 หน่วยงานมีกำรวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน EB 20 หน่วยงานมีกำรวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1) หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
2) สรุปผลรายงานการประชุมฯ
3) รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3| | |ดาวน์โหลด| | |4
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2) กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20
3) หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ 2
4) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
5) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web siteของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3| | |ดาวน์โหลด| | |4
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

1) หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ) ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน กรณีสำนักงานสำธารณสุขอำเภอจะต้องนำเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ความรับผิดชอบเข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนาด้วย
3) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web siteของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3| | |ดาวน์โหลด| | |4
ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต EB 23 - EB 24

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2) แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือแผนที่เกี่ยวข้อง ตามองค์ประกอบในข้อ 2) ข้อ 2.1ถึงข้อ 2.6 หรือมากกว่าองค์ประกอบที่กล่าวมา และมีเนื้อหาแสดงถึงการแสดงถึงการดำเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3| | |ดาวน์โหลด| | |4
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 2 ไตรมาส
2.1 ไตรมาสที่ 2
2.2 ไตรมาสที่ 4
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3| | |ดาวน์โหลด| | |4
ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ EB 25 - EB 26

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงำนของ เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงำนของ เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ
2) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่แสดงถึง
 2.1 วิธีการตรวจสอบ
 2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ
 2.3 กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
3) หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
4) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
5) บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3| | |ดาวน์โหลด| | |4
ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ EB 25 - EB 26

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชำชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชำชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

1) คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนมีเนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย
 1.1 ประเภทงานบริการ
 1.2 ขั้นตอน
 1.3 ระยะเวลาที่ใช้
2) ภาพถ่ายประกอบ (ถ้ามี)
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web siteของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3| | |ดาวน์โหลด| | |4